Nowe logobannery_NPKAudycje Radia ŁódźKonkursyLokale dla kreatywnychcoworkingŁódź Kreuje InnowacjeTelewizja TOYATVP3

Projekty UE

[2015.09.21]

W związku z ogłoszonym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy konkursem nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Miasto Łódź wystosowało w dniu 28.08.2015r. zapytanie ofertowe.

Przedmiotem zapytania ofertowego było przygotowanie studium wykonalności dla dwóch projektów pod roboczym tytułem:
1) „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”
2) „Międzynarodowa promocja gospodarcza Łodzi” (tytuł zmieniono w trakcie prowadzenia postępowania na: „Rozwój sektora turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki biznesowej poprzez promocję na rynkach zagranicznych”).

Na podstawie otrzymanych ofert oraz zgodnie z Zasadami udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków RPOWŁ, wyłoniono wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca o nazwie: Grants Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w: Pabianicach, 95-200, Pawlikowie 39.